<span class="multilang" lang="el">Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων</span><span class="multilang" lang="en">Big Data Management Systems</span>
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Η χρησιμοποίηση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών – όπως η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, η εκτεταμένη χρήση smart phones, η εγκατάσταση αισθητήρων κ.α. – ο όγκος και η μορφή των δεδομένων έχει αλλάξει δραματικά: πλέον έχουμε όγκους δεδομένων μεγεθών petabytes και exabytes και σε μορφές text, audio, video, images. H ανάγκη διαχείρισης και εκμετάλευσης αυτών των δεδομένων οδήγησε στην ανάπτυξη μίας νέας γενιάς συστημάτων, μοντέλων και προγραμματιστικών εργαλείων – που ακόμα βρίσκται σε εμβρυακό στάδιο - όπως: Map Reduce, Hadoop και οικοσύστημα αυτού, NoSQL, κ.α., τεχνολογίες που επιτρέπουν την παράλληλη επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα και με fault-tolerant τρόπο. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών αυτών των συστημάτων και του τρόπου λειτουργίας τους

Περιεχόμενα του μαθήματος

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:
- Βασικές Γνώσεις: επεξεργασία ερωτημάτων, κατανεμημένη και παράλληλη επεξεργασία ερωτημάτων, κατανεμημένα συστήματα
- Γλώσσα προγραμματισμού: Python
- MapReduce, Hadoop και οικοσύστημα
- NoSQL, Συστήματα Key-Value, εκμάθηση Redis
- NoSQL, Συστήματα Document-Store, εκμάθηση MongoDB
- Διαχείριση Ροών Δεδομένων και Εφαρμογές
- Διασυνδεσιμότητα σε Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

<span class="multilang" lang="el">Οργανωσιακή Θεωρία</span><span class="multilang" lang="en">Organizational Theory</span>
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Οργανωσιακή Θεωρία

Το μάθημα αφορά σε μια εξερεύνηση των θεωρητικών ρευμάτων και σχολών σκέψης γύρω από την ύπαρξη, ερμηνεία, και ανάλυση του φαινομένου των οργανώσεων. Γιατί υπάρχουν οι οργανώσεις, στην μορφή που τις ξέρουμε, κι όχι σε άλλες, εναλλακτικές; Πώς μπορούμε να τις κατανοήσουμε; Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά τους;
Υπάρχει μια πληθώρα θεωριών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω ερωτήματα, θεωρίες που προέρχονται κυρίως από τις βασικές πειθαρχίες της κοινωνιολογίας και της οικονομικής επιστήμης. Σε αυτό το μάθημα θα συζητήσουμε μερικές από τις περισσότερο σημαντικές κι επιδραστικές από αυτές τις θεωρίες. Θα αναφερθούμε στην προβληματική τους, στα εννοιολογικά εργαλεία και συλλογισμούς/επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να ανα-συγκροτήσουν το φαινόμενο της οργάνωσης και του οργανώνειν, θα δούμε τα πεδία εφαρμογής τους αλλά και τα εμπειρικά ευρήματα που επαληθεύουν (ή απορρίπτουν) τις βασικές τους υποθέσεις.
Τελικό ζητούμενο είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θεωρητικά ρεύματα και οπτικές που στοχεύουν, το καθένα από την δική του σκοπιά, να εξηγήσουν και φωτίσουν την ύπαρξη και λειτουργία των οργανώσεων ως διακριτών κοινωνικών μορφωμάτων.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα θέματα:
Μάθημα 1: Εισαγωγή και γενική επισκόπηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
- Μάθημα 2: Οργανωσιακή Θεωρία: η οπτική των «ορθολογικών» συστημάτων
- Μάθημα 3: Οργανωσιακή Θεωρία: η οπτική των «φυσικώνν» συστημάτων
- Μάθημα 4: Οργανωσιακή Θεωρία: η οπτική των «ανοικτών» συστημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
- Μάθημα 5: Ενδεχομενική θεωρία
- Μάθημα 6: Συμπεριφορική θεωρία
- Μάθημα 7: Θεσμική θεωρία («παλαιά» και «νέα»)
- Μάθημα 8: Εξελικτική θεωρία & εξελικτικά οικονομικά
- Μάθημα 9: Resource Dependence
- Μάθημα 10: Transaction cost economics
- Μάθημα 11: Agency theory
- Μάθημα 12: Industrial Organization
- Μάθημα 13: Resource-based view of the firm

<span class="multilang" lang="el">Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα</span><span class="multilang" lang="en">Digital Innovation and Entrepreneurship</span>
STAYROS LOYNIS

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προσφέρει την δυνατότητα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, με προσωποποιημένες υπηρεσίες, με ανάλυση δεδομένων αγοραστικής συμπεριφοράς κλπ) αλλά και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητας των ψηφιακών μέσων (πχ Διαδίκτυο). Η καινοτομία επίσης είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, προστιθέμενη αξία, εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει τις δύο παραπάνω τάσεις (δηλαδή την σύνδεση των ψηφιακών υπηρεσιών και της νέας επιχειρηματικότητας) μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Στόχος του μαθήματος είναι:

  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την εξειδικευμένη γνώση σε τεχνικά και οργανωσιακά θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν
  • Να μπορούν να αντιληφθούν τις δυνατότητες της καινοτομίας και στρατηγικής στην δυναμική νέα επιχειρηματικότητα
  • Να αποκτήσουν τα εφόδια για την σχεδίαση καινοτόμων τεχνολογικών υπηρεσιών/ προϊόντων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πλάνου
  • Να αξιοποιήσουν τα παραπάνω στην δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων/ υπηρεσιών / επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον με έμφαση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα θέματα:
- Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν
- Τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις στα ψηφιακά μέσα
- Σχεδίαση καινοτομιών στις επιχειρησιακές υπηρεσίες / προϊόντα, διαδικασίες κλπ
- Στρατηγική για καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα 
- Σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
- Ανάπτυξη και χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων
- Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην λειτουργία νέων επιχειρήσεων

<span class="multilang" lang="el">Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία</span><span class="multilang" lang="en">Internship Project - Thesis</span>
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ

Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί υποχρέωση των φοιτητών, στο πλαίσιο της οποίας απασχολούνται σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Θεμελιώδης στόχος της ΠΑ είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ούτως ώστε οι φοιτητές να έχουν ένα σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η εξοικείωση τους με πραγματικές παραμέτρους λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης, το «πέρασμα» από την θεωρία στην πράξη, καθώς και η διαμόρφωση σχέσης με την εταιρεία και τους εργαζόμενους τους, αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία του μαθήματος.

Οι φοιτητές απασχολούνται σε Τμήματα/ Λειτουργίες (πχ. Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Παραγωγή, Πληροφορικής, Logistics, Ανθρώπινοι Πόροι) της επιχείρησης που προσφέρεται να τους φιλοξενήσει. Κατά το διάστημα της ΠΑ εξοικειώνονται με τις λειτουργίες, πρακτικές και διοικητικά συστήματα που εφαρμόζει η επιχείρηση και συμμετέχουν σε αυτές, υπό την καθοδήγηση εντεταλμένου για το σκοπό αυτό διοικητικού στελέχους της. Ταυτόχρονα, η απασχόληση τους εποπτεύεται επιστημονικά από Καθηγητή του Τμήματος. Εναλλακτικά οι φοιτητές απασχολούνται σε συγκεκριμένο και προδιαγεγραμμένο από την επιχείρηση έργο (project) το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους συντονιστές της ΠΑ και εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στην προσπάθεια ανάπτυξης μια νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που ενδιαφέρει μια επιχείρηση.