<span class="multilang" lang="el">Θέματα Έρευνας και Μεθοδολογίας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία</span><span class="multilang" lang="en">Research Topics in Organizational Behavior/Psychology</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Research Topics in Organizational Behavior/Psychology

Στόχος του Ερευνητικού Σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους διδακτορικούς φοιτητές σε ειδικά, προχωρημένα θέματα Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστικής στον τομέα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς. Θα εξεταστούν σε βάθος μεθοδολογίες όπως ο ρόλος της ποσοτικής έρευνας με την χρήση ερωτηματολογίου (survey questionnaires), η χρήση ημερολογίων (diary studies), ο ρόλος της συνέντευξης ως μέθοδο συλλογής δεδομένων, κλπ. Επίσης, θα αναλυθούν επιστημονικά άρθρα και έρευνες που χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες μεθοδολογίες ενώ τέλος θα δούμε τις πρακτικές εφαρμογές τους με την χρήση στατιστικών πακέτων-software, όπως SPSS, AMOS, HLM.

<span class="multilang" lang="el">Μεθοδολογία Έρευνας Σύγχρονων Προσεγγίσεων της Ηγεσίας</span><span class="multilang" lang="en">Research Methodology of Contemporary Leadership Approaches</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Research Methodology of Contemporary Leadership Approaches

Το μάθημα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου των σύγχρονων προσεγγίσεων της ηγεσίας, όπως existential, ethical, transformational, philosophical και ταυτόχρονα των παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων έρευνας.

Οι βασικοί άξονες του περιεχομένου του μαθήματος είναι:

 • Τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε για την ηγεσία και τα πλαίσια άσκησής της
 • Συστημική προσέγγιση του ηγετικού φαινομένου
 • Σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα για τον ηγέτη και την ηγεσία από την υφιστάμενη έρευνα
 • Διεπιστημονική προσέγγιση του ηγετικού φαινομένου
 • Παραδοσιακές ερευνητικές μεθοδολογίες οργανωσιακής συμπεριφοράς: ισχυρά κα ασθενή σημεία
 • Σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες έρευνας: ισχυρά και ασθενή σημεία
 • Ορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων και διαμόρφωσης του εννοιολογικού και θεωρητικού πλαισίου

<span class="multilang" lang="el">Ενοποιημένες Μέθοδοι Βελτιστοποίησης</span><span class="multilang" lang="en">Integrated Optimization Methods</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Integrated Optimization Methods

Το μάθημα εξετάζει μία ενοποιημένη πρόσεγγιση παραδοσιακών αλλά και πιο σύγχρονων μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης.Ο στόχος είναι ο σχεδιασμός ενοποιημένων υπολογιστικών μεθόδων (Integrated Methods for Optimization), χρησιμοποιώντας επίσης την ανάλυση δομικών ιδιοτήτωντων προβλημάτων βελτιστοποίησης. Το μάθημα εξετάζει (α) μεθόδους Ακέραιου Προγραμματισμού (Integer Programming) καθώς και βασικά στοιχεία συνδυαστικής πολυέδρων (Polyhedral Combinatorics) και μη-γραμμικού προγραμματισμού, (β) μεθόδους Προγραμματισμού Περιορισμών (Constraint Programming) και (γ) παραδοσιακούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης (ροές, μονοπάτια, ταιριάσματα). Επιπλέον, συζητά πιθανούς τρόπους συνδυασμούτων παραπάνω και με (μετα-) ευρετικούς μεθόδους. Παράλληλα παρουσιάζονται κατηγορίες περιορισμών και προβλημάτωνγια τα οποία έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ενοποιημένες μέθοδοι.Τέλος, συζητούνται θέματα υλοποίησης λογισμικού για ενοποιημένες μεθόδους με ή χωρίς υπάρχουσες πλατφόρμες (όπως CPLEX, Gurobi, SIMPL).

Πέραν των άρθρων από επιστημονικά περιοδικά, το μάθημα θα βασιστεί στο βιβλίο: J.N. Hooker (2012), Integrated Methods for Optimization, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 170, Springer.

Το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 15.00-17.00 στο εργαστήριο του 3ου ορόφου της Πατησίων 80.

<span class="multilang" lang="el">Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών</span><span class="multilang" lang="en">Research Topics and Methodologies in Operations and Service Management</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Research Topics and Methodologies in Operations and Service Management

Το αντικείμενο της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών περιλαμβάνει πολλαπλά επιμέρους θέματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν στο κύριο σχετικό μάθημα του τμήματος. Για το λόγο αυτό, προβαίνουμε, στα πλαίσια του σεμιναρίου, σε εμβάθυνση της θεωρίας των αποθεμάτων και των μεθόδων σχεδιασμού συστημάτων λειτουργικών διαδικασιών, αντλώντας εργαλεία από την μοντελοποίηση διεργασιών και τη μαθηματική ή/και υπολογιστική βελτιστοποίηση. Έμφαση δίνεται σε ολιστικές τακτικές σχεδιασμού συστημάτων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και σε γενικές κατευθύνσεις λειτουργικής υλοποίησής τους.

<span class="multilang" lang="el">Θεωρίες Οργανωσιακής Αλλαγής και Καινοτομίας</span><span class="multilang" lang="en">Theories of Organizational Change and Innovation</span>
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Theories of Organizational Change and Innovation

Το σεμινάριο αποτελεί ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σε ερευνητικά θέματα οργανωσιακής αλλαγής και καινοτομίας.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος την δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θεωρίες, μοντέλα και μεθοδολογίες που συνδέονται με την μελέτη και ανάλυση των φαινομένων της αλλαγής και καινοτομίας. Τελικό ζητούμενο είναι συμβολή στην παραγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και πρωτοτυπίας. 

Στους υποψήφιους διδάκτορες δίνεται λίστα που περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά και χωρίς χρονολογική σειρά κάποια θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σεμιναρίου:

 • Archetypical theories of change (life cycle; teleological; dialectic; evolutionary)
 • Models of organizational change implementation
 • Technological change and competitive advantage
 • Process theories of innovation
 • Learning and innovation
 • National systems of innovation

<span class="multilang" lang="el">Ερευνητικά Θέματα στη Στρατηγική και Διακυβέρνηση</span><span class="multilang" lang="en">Research Topics in Strategy and Governance</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Research Topics in Strategy and Governance

Στρατηγική εταιρειών: θεωρητικές προσεγγίσεις. Άποψη πόρων και ικανοτήτων. Τοποθέτηση στην αγορά. Στρατηγική πρόθεση. Ταξινόμηση εναλλακτικών στρατηγικών. Προσαρμογή στρατηγικής στην κρίση. Μαθήματα από πρωταθλητές στην περίοδο της κρίσης. Υλοποίηση στρατηγικών αλλαγών: θεωρητικές προσεγγίσεις. Παράγοντες επιτυχίας.
Διακυβέρνηση: τάσεις. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διακυβέρνηση. Σχέση με τη στρατηγική. Συμμόρφωση στο πνεύμα ή στο γράμμα;  Διαφθορά και διακυβέρνηση. Δημοσιοποίηση.

<span class="multilang" lang="el">Eρευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ</span><span class="multilang" lang="en">Research Topics and Methodologies in Digital Marketing</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Research Topics and Methodologies in Digital Marketing

Το αντικείμενο του ερευνητικού σεμιναρίου «Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ» τοποθετείται διεπιστημονικά στους επιστημονικούς κλάδους του Μάρκετινγκ, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχος του ερευνητικού σεμιναρίου είναι η λεπτομερής παρουσίαση και συζήτηση όλων των επίκαιρων ερευνητικών θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση και στην αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων ερευνητικών μεθοδολογιών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας στο χώρο αυτό. Ο προσανατολισμός του ερευνητικού σεμιναρίου δεν είναι «τεχνικός» και συνεπώς δεν απαιτούνται προηγμένες γνώσεις Πληροφορικής από τους συμμετέχοντες. Τέλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ερευνητικού σεμιναρίου θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν να συζητήσουν με τον διδάσκοντα αλλά και με τους άλλους συμμετέχοντες συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα που τους ενδιαφέρουν και τα οποία εντάσσονται στη θεματολογία του σεμιναρίου.

<span class="multilang" lang="el">Ερευνητικά Θέματα στην Επιχειρηματικότητα</span><span class="multilang" lang="en">Research Topics in Entrepreneurship</span>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Research Topics in Entrepreneurship

Το σεμινάριο αποτελεί ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σε ερευνητικά θέματα επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενισχύσει την σε βάθος γνώση της βιβλιογραφίας της επιχειρηματικότητας των υποψήφιων διδακτόρων και την αφοσίωση τους σε υψηλής ποιότητας έρευνα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του σεμιναρίου είναι

 • Η εμβάθυνση των υποψήφιων διδακτόρων στις βασικές θεωρίες που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα.
 • Η απόκτηση βαθιάς γνώσης της προγενέστερης και σύγχρονης βιβλιογραφίας της επιχειρηματικότητας.
 • Η ενίσχυση της ικανότητας των υποψήφιων διδακτόρων να αναγνωρίζουν ερευνητικά κενά και να υλοποιούν υψηλής ποιότητας έρευνα στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

Στους υποψήφιους διδάκτορες δίνεται λίστα που περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά και χωρίς χρονολογική σειρά κάποια θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σεμιναρίου:

 • The theory of the firm and corporate scope
 • Behavioural and cognitive foundations of entrepreneurship
 • The resource based view extended to entrepreneurship
 • Agency theory in entrepreneurship
 • Causation vs effectuation perspective
 • Innovation and entrepreneurship within large firms
 • Innovation in entrepreneurial ventures
 • Growth process of entrepreneurial ventures
 • Managing people in entrepreneurial firms
 • Networks and strategic alliances of entrepreneurial firms
 • International entrepreneurship
 • Social and sustainable entrepreneurship
 • Public entrepreneurship